*) Know-how & Picture-it ammatillisen, atk- ja muun koulutuksen, elämänkokemuksen, itseopiskelun ja harrastusten pohjalta, kielitaito, ominaislaatu ym.

tervetuloa

henkilökohtaiselle sivustolleni, joka on suunniteltu esittelemään kiinnostuksen kohteitani, nykypäivää ja mennyttä, ja ammattiani graafisena suunnittelijana WWW-sivujen ja kevyen grafiikan tekijänä. Samalla myös tekstinkäsittelyn, kielenhuollon, oikoluvun, toimitustyön ja pienten käännösten ruotsista, englannista ja saksasta suomeen, hyvän sanakirjan avulla hiukan ranskasta ja venäjästäkin ja tekstin aihepiiristä riippuen satunnaisesti myös suomesta englanniksi ja saksaksi.

Lyhyesti kaikki tai ei mitään.

Yksilöllisille ja ennakkoluulottomille ihmisille, jotka arvostavat laatua, sitoutumista ja monialaista ammattitaitoa vauhdin, sarjatuotettujen julkaisujärjestelmien, annettujen ratkaisujen ja standardoitujen suoritusten sijaan.

Katso myös opetusmateriaalini Ideasta Internetiin.

Sivusto toimii samalla myös portaalina muille sivustoilleni ja tämä sivu kuudella muulla kielellä koko sivuston tiiviinä esittelynä, joka sisältää linkit myös suomen kielen taitoa edellyttämättömille sivuille. Ks. tämän sivuston rakenteesta ja päivityksistä yksityiskohtaisesti sivuston tiedoista.
 

english

Welcome to my personal web site!  Step into a forum created for presenting me and my interests, present and background, and my profession as a designer of web sites and light graphics, including word processing, proofreading, copywrite and small translations from English, German or Swedish into Finnish, with a good dictionary to some extend also from French and Russian. I.e. primarily capability to deal with assignments in several languages.

For individual and unprejudiced people who prefer quality, commitment and multi-professional skill instead of speed, mass-produced templates, given solutions and standard executions.

swedish

Välkommen till mina personliga WWW-sidor!  Stig in ett forum skapat för att presentera mig och mina intresser, nutida och bakgrunden, och mitt fack som skapare av WWW-sidor och lätt grafik, därtill också ordbehandling, korrekturläsning, copywrite och små översättningar från engelska, tyska eller svenska till finska, med en bra ordbok i viss mån också från franska och ryska. Främst betyder det förmågan att syssla med uppdrag på flere språk.

För individuella och fördomsfria människor, som sätter värde hällre på kvalitet, utfästelse och mångfacklig yrkesskicklighet än på snabbhet, upplagrad serieproduktion, givna lösningar och standardiserade utförandet.

german

Willkommen auf meine persöhnlichen Seiten!  Treten Sie in ein Forum, das zum mich und meine Intressen, Gegenwart und Vergangenheit, und mein Beruf als Erschafferin der WWW-Seiten und leichter Graphik zu presentieren gestaltet ist. Einschließlich auch die Textverarbeitung, das Korrekturlesen, das Copywrite und kleine Übersetzungen aus dem Englischen, Deutschen oder Swedischen ins Finnische, mit einem guten Wörterbuch einigermaßen auch aus dem Französischen und Russischen. Das heißt hauptsächlich die Fähigkeit Aufträge auf mähreren Sprachen zu erledigen.

Für individuelle und vorurteilsfreie Leute, die Qualität, Verpflichtung und multifachliche Fähigkeit an die Stelle von der Geschwindigkeit, den serienprodukzierten Schablonen, gegebenen Beschlüßen und den standardizierten Leistungen schätzt.

french

Bienvenue sur mon site Web personnel!  Entrez sur ce forum, destiné à présenter moi et mes intérêts, présent et le passé, et ma profession comme la créateurtrice de sites Web et de graphisme léger. Comprenant le traitement de texte, la correction, le Copywrite et les petites traductions d'anglais, d'allemand ou du suédois en finnois, avec un bon dictionnaire dans un certain mesure aussi du français et du russe. Principalement ça signifie la possibilité de traiter des tâches en plusieurs langues.

Aux personnes individuelles sans préjudice, qui appréciez la qualité, l'engagement et la compétence multi-professionnelle en lieu de la vitesse, des modèles en série, des solutions données et d'exécutions habituelles.

russian

Добро пожоловать на мои персональный вебсайт!  Поидите на форум разработанный для представлять меня и мой интересы, прошлом и современности, и мою профессию дисаинером страниц и лёгкой графики, в том числе обработка текста, корректура, копираит и краткие переводые со английского, немецкого и шведского на финский и с хорошым словарём мало с французского и русского.

Для индивидуальные людей без предрассудков, которые ценят качество, принимание и многопрофессиональное умение больше чем быстрота, данные решеня, готовые модели и выполнение.

estonian

Tere tulemast minu isiklikule veebisaitile!  Astuge sisse foorumil, kes on tehtud esitlema mind ja minu intressid, praegust ja minevikku, ja mu elukutse lehekülgide ja lahja graafika disainerina, kaasa arvatud tekstitöötlus, korrektuur, teksti koostamine ja väikesed tõlkimised inglise, saksa ja rootsi keelest soome keelesse, heal sõnastikil mõnevõrra ka prantsuse ja vene keelest. See tähendab peamiselt oskust käia läbi ülesanneidega mitu keeles.

Individuaalisile inimesile ilma eelarvamusteta, kes väärtustavad rohkem kvaliteeti, kohustust ja multiprofessionaalist osavust, kui kiirust, seeriaviisiliseid šablooneid, antuid lahendusid ja ainult sooritamist.

books

Know-how & Picture-it

Know-how & Picture-it ammatillisen, atk- ja muun koulutuksen, elämänkokemuksen, itseopiskelun ja harrastusten pohjalta, käyttöjärjestelmät ja -liittymät, sovellusohjelmat, työväline, kielitaito, tärkeätä, mielenkiintoa, ominaislaatu ja persoonallisuustestejä.

Lopputuloksia

Omia Aforismeja ja havaintoja 1970-luvulta alkaen, omakuvamanipulaatioita vuoden 1988 valokuvista alkaen, Mittakaava universum vs. Homo sapiens ja Murukahvidilemma.

Final Upshots

Aphorisms and observations of my own since the 1970's, self-portrait manipulations beginning 1988, Scale Universe vs. Homo sapiens and Instant Coffee Dilemma.

Yhteystiedot, contact, kontakt, Verbindung, contact, контакт, ühendus

Graafinen suunnittelija
Graphics Designer
ulrikaj(at)phpoint.fi

Jos joku saa postia minun nimelläni mistä tahansa muusta kuin phpoint.fi-osoitteesta tai millä tahansa palautelomakkeella tai foorumilla millä tahansa osoitteella, se ei ole minun lähettämääni.

If anybody gets mail by my name through whatever other but phpoint.fi-address or through whatever feedback form or on whatever forum with whatever address, it is not sent by me.


sivun alkuun